กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สร้างคนรับมือกฏหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

 

กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

สร้างคนรับมือ กฏหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

 

 

 

 

วันที่ 29. เมษายน 2562. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ว่าตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562. ที่ผ่านมาระบุให้กัญชาและกระท่อม สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยได้ โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชา ชีพการแพทย์แผนไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฏหมาย ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถยื่นขออนุญาตมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย
และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสร์ได้ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมการอบรมพร้อมกัน
ทั่วประเทศในวันที่ 27. พฤษภาคม 2562.

 

 

 

 

 

 

Related posts