ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.1 การ “รอนสิทธิ์” ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน คืออะไร?

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.1 การ “รอนสิทธิ์” ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน คืออะไร?

การรอนสิทธิ์ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงานคืออะไร การก่อสร้างโครงข่ายพลังงานช่วยส่งผ่านกระแสไฟฟ้า จากแหล่งผลิตไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของประเทศ จำเป็นต้องพาดผ่านที่ดินของประชาชน ทำให้เกิดการรอนสิทธิ์ผู้ครอบครอง จึงถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ ที่จะต้องเข้ามากำกับดูแลให้การรอนสิทธิ์เหล่านี้เป็นไปอย่าง เป็นธรรม

“คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงาน อันประกอบด้วย กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน โดยตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีพันธกิจที่สำคัญคือ กำกับดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คุณภาพ และการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันการจัดหาพลังงาน สร้างความมั่นคง สื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

Related posts