ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.4 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้า จะตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้บริโภค

ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.4 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้า จะตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้บริโภค

มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าจะตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้บริโภค การชำระค่าไฟฟ้าให้ตรงเวลาเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน แต่ถ้าเกิดเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถชำระค่าไฟฟ้าให้ตรงเวลาได้ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ ได้ยกระดับมาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้า กำหนดให้การตัดหรือต่อไฟต้องใส่ใจผู้ใช้บริการมากขึ้น
“คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงาน อันประกอบด้วย กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน โดยตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีพันธกิจที่สำคัญคือ กำกับดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คุณภาพ และการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันการจัดหาพลังงาน สร้างความมั่นคง สื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Related posts