ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.6 กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

https://youtu.be/sd3SQgLG44I

 

เมื่อมีโรงไฟฟ้าตั้งขึ้นที่ใด  นอกจากความเจริญในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นแล้ว ความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบก็ได้รับการดูแล กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีบทบาทสำคัญที่จะต้องเข้ามาร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้เข้ามาดูแลฟื้นฟูและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดให้โรงไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ 1 เมกกะวัตต์ขึ้นไป ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อนำเงินเหล่านี้กลับไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่ง 1 ในวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งในด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านสุขภาพ และการพัฒนาอาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

          ในการกำกับดูแลกิจการพลังงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก็จะมีหมวดหนึ่งที่มีการดูแลคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  ส่วนหนึ่งก็จะมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้น  เพื่อดูแลประชาชน ชุมชน  ที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  โดยจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตราเท่ากับ 1- 2 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นเงินประมาณสองพันล้านบาทต่อปี

มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเราเรียกว่า  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  มีตัวแทนจากภาคประชาชน สองในสาม  มีตัวแทนภาครัฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งก็จะมาช่วยกันที่จะคิดในโครงการดีดีที่จะใช้ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาอาชีพ การศึกษาและสุขภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการจัดหาพลังงานเพื่อให้มีการจัดหาพลังงาน มีความมั่นคง ทั่วถึง และมีความยั่งยืน

Related posts