ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.7 การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

https://youtu.be/mgV_JLz6vNU

 

ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ย่อมเป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนในพื้นที่นะคะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและร่วมกันสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้ด้วยตนเอง

ปัจจุบันมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอยู่ทั่วประเทศนะคะ ประมาณ 400 กองทุนใน 63 จังหวัด มีเม็ดเงินที่โรงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1 เมกกะวัตต์ขึ้นไป นำส่งเงินเข้ากองทุนประมาณสองพันล้านบาทต่อปี ที่สามารถนำเม็ดเงินนี้มาใช้ในการพัฒนา ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

https://youtu.be/mgV_JLz6vNU

 

ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ในสามเรื่อง

เรื่องที่ 1 คือ สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เรื่องที่ 2 คือสามารถเข้าร่วมในการประชาคม หมู่บ้าน หรือ ตำบล เพื่อที่จะนำเสนอโครงการที่ดีเพื่อนำกลับไปพัฒนาชุมชน

เรื่องที่ 3 คือสามารถเข้าร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุน

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าสนใจที่จะร่วมการประชาคมกองทุน เพื่อนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้จากการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ซึ่งก็จะมีการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ แล้วก็จะมีการดำเนินการจัดทำประชาคมในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกๆ ปี

 

 

Related posts