กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าดงกระสัง – ลำพญากลาง บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 21 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าดงกระสัง – ลำพญากลาง บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 21 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร ชัชวาลวงษ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ได้นำ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอด่านขุนทด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาตำบลห้วยบง ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนพื้นที่ 20 ไร่ จำนวนต้นไม้ 2,000 ต้น ณ ป่าดงกระสัง – ลำพญากลาง บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 21 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน

 

สำหรับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าดงกระสัง – ลำพญากลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของชุมชน และยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่

Related posts