มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยาแล เพนียด และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน

 

มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยาแล เพนียด และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน ได้สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ
ด้วยความจงรักภักดีใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาฃที่,๑๐ ชาวช้างทั้งประเทศ ประกอบด้วย หมอช้าง ควาญช้าง เจ้าของช้าง เจ้าของปางช้าง ในนามกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน จำนวน ๕๐๐ คน ขอเดินเทิดพระเกียรติ พร้อมใจกันในวันที่ ๗ พฤษภาคม. ๒๕๖๒.เวลา 09.10.น.โดยช้าง ๑๐ เชือกและชาวช้าง ๕๐๐ คน เดินออกจาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เดินมายังด้านหน้า พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เพื่อถวาย ความเคารพแสดงความจงรักภักดี. เดินเข้าสู่ ถ.สนามไชย ก่อนไปสิ้นสุดหน้าวัดพระแก้ว ตรงข้าม ก.กลาโหม..ภาพข่าวจากทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ด ไม่รู้จักเหนื่อย.

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts