กระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลุยสตูล เทรนช่างซ่อมเรือ

กระทรวงแรงงาน ลุยสตูล เทรนช่างซ่อมเรือ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ตะโล๊ะใส บริเวณด้านหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือ ที่ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูลดำเนินการฝึกอบรมให้กับสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมการฝึกสาขาการเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การทำลูกประคบสมุนไพร และการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ


นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายเร่งด่วน 3A ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ส่งเสริมการมีทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ดำเนินการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งหลักสูตรการวิเคราะห์ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล (สนพ.สตูล) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดี ในการเพิ่มทักษะความรู้ ให้สามารถซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง และรู้จักการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือประมงให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้รับจ้างเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านผู้ประกอบการประมงชายฝั่งในพื้นที่ มีสมาชิกทั้งหมด 71 คน มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดทักษะความรู้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ส่งผลให้ต้องหยุดงานขาดรายได้ และการยกเครื่องยนต์ไปซ่อมตามอู่ซ่อมหรือว่าจ้างช่างมาทำการซ่อมแซมในพื้นที่ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสนพ.สตูล จึงได้ร่วมมือกับสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือขึ้นในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2562 มีสมาชิกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ จำนวน 20 คน เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่การเลือกใช้อุปกรณ์ การตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์


นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสนพ.สตูล เผยว่าสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ในส่วนรุ่นแรกมีที่ผ่านการฝึกอบรม รู้สึกดีใจและขอบคุณสนพ.สตูล และหน่วยงานของรัฐ ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทำให้สมาชิกเข้าใจ สามารถตรวจเช็คและซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องยนต์ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกด้วย

 

 

Related posts