นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูสามัญ-ครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ไหว้ครูสามัญ-ครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีไหว้ครูสามัญ-ครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช, นางบุญเรือน จันทร์แก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, นางวณิชยา นวลอนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม​ และนายศุภชัย ระเห็ดหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ โดยหลังพิธีไหว้ครูสามัญ นายนเรนทร์ กรินชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป เป็นตัวแทนสมาคมฯ และอาจารย์ณรงค์ บุญโพธิ์แก้ว ได้มอบทุนการศึกษา แก่วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช อีกด้วย.

Related posts