กระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานฯ ครั้งที่ 15 ขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน

กระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานฯ ครั้งที่ 15 ขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 ขับเคลื่อนความร่วมมือคุ้มครองการจ้างงาน พัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการจ้างงานที่มีผลิตภาพ พร้อมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมแผนงานฉบับใหม่รองรับ ขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ประเทศไทยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการประชุมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาขาความร่วมมือด้านแรงงานที่ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนภายใต้กรอบเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครอบคลุมกิจกรรมในวงกว้าง ทั้งเรื่องการคุ้มครองการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยในภูมิภาคอาเซียนมีประชากรกว่า 630 ล้านคน แบ่งเป็นกำลังแรงงานถึง 350 ล้านคน ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีประชากรใหญ่เป็นอันดับ 4 รองจากอินเดีย จีน และสหภาพยุโรป อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนก็เป็นที่น่าพึงพอใจ เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ในฐานะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ที่ได้มารวมตัวกันมาประชุมเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มีผลิตภาพ สถานประกอบการที่มีการบูรณาการและปลอดภัย กำลังแรงงานที่มีทักษะฝีมือสามารถปรับตัวได้ และแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการคุ้มครองทางสังคม อย่างไรก็ตามการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานในครั้งนี้เป็นโอกาสดี เป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เราดำเนินการมาในอดีต เพื่อเตรียมการสำหรับการดำเนินการที่จะต้องทำในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการจัดทำแผนงานฉบับใหม่ระยะ 2021-2025

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ จะมีการประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561- 2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน การรับรองข้อกำหนด (TOR) เจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) ฉบับแก้ไข การยกร่างข้อเสนอโครงการใหม่ๆ สำหรับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ.2021 – 2025 และการเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ

Related posts