ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.8 เทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานสู่ความมั่นคง

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP.8 เทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานสู่ความมั่นคง

 

การเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า ทำให้ทิศทางการจัดการด้านพลังงานกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลด้านพลังงาน จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

          คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีนโยบายที่จะมีการกำกับกิจการพลังงานเชิงรุก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และก็มีการมุ่งไปสู่เรื่องการแข่งขันซึ่งก็จะสอดรับกับแผนปฏิรูปพลังงานของประเทศไทย  ก็ตอนช่วงนี้ทาง กกพ. ก็มีนโยบายที่จะทดสอบนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ERC Sandbox  ก็เป็นการเพิ่มให้มีการทดลอง การส่งเสริมให้มีนวัตกรรมเพื่อให้บริการด้านพลังงานใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีการลดต้นทุนได้ ทำให้เกิดการศึกษาระหว่างผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแล  เพื่อที่จะได้ออกกฎระเบียบให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในภาคไฟฟ้า  โดยที่เรามีการกำหนดประเภทกิจการที่สามารถที่จะมาร่วมศึกษาใน ERC Sandbox

 https://youtu.be/8nnPbHAoifI

 

https://www.facebook.com/watch/?v=227077624846624

 

Related posts