ไฟฟ้ากระแสตรง I EP. 9 กกพ กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงาน

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP. 9 กกพ กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงาน

https://www.facebook.com/watch/?v=960811134310771

 

https://www.facebook.com/watch/?v=960811134310771

เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า “ดิสรัฟทีฟ เทคโนโลยี” ได้พลิกโฉมภาคพลังงานทั้งในประเทศไทย และระดับสากล ซึ่งองค์กรภาคพลังงานของประเทศ อย่างส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ ส านักงาน กกพ. จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร

ตอนที่ 9 กกพ.กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคพลังงาน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในภาคพลังงานอย่างรวดเร็ว ทางด้านของหน่วยงานกำกับดูแลหรือว่าทางด้าน กกพ. ก็ต้องมีการติดตามให้ทันเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แล้วก็ต้องมีการปรับปรุงบทบาทในการกำกับกิจการพลังงานโดยที่ต้องมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเราจะพบว่ามีการ เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างพลิกโฉม หรือที่เราเรียกว่าดิสรัฟทีฟเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินการต้นทุนในการผลิตพลังงานจาก พลังงานแสงอาทิตย์ก็ลดลงมาก ระบบการกักเก็บ พลังงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ราคาก็ลดลง ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่การไฟฟ้าเท่านั้นเป็น ผู้ผลิตและก็จำหน่ายไฟฟ้าก็นำมาสู่เรื่องผู้บริโภคก็ สามารถเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในบ้านของตนเองได้เช่นเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในภาคพลังงาน อย่างรวดเร็ว ทางด้านของหน่วยงานกำกับดูแล หรือว่าทางด้าน กกพ.ก็ต้องมีการติดตามให้ทัน เรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วก็ต้องมีการ ปรับปรุงบทบาทในการกำกับกิจการพลังงานโดยที่ต้องมี ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงอาจจะต้องมีการกำหนด กติกาหรือการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้านพลังงาน ส่งเสริมให้ผู้ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองได้ ส่วนนี้เอง ทางด้าน กกพ.ก็ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ในเทคโนโลยีดังกล่าว โดยปัจจุบันนี้ก็มีโครงการ sandbox  หรือทำการให้มีการทดสอบ นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ เพื่อเราจะเรียนรู้ในเรื่องการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ แล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแล ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

 

 

Related posts