“กนกวรรณชู กศน. เจ๋ง! ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่!!

“กนกวรรณชู กศน. เจ๋ง! ขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่!!

วันนี้ เวลา 09.00 น. (13 ก.ย. 62) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมืองของ สำนักงาน กศน.กทม. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กศน.เข้าร่วมการประชุม

 

​ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกท่าน ที่ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

สำนักงาน กศน.นั้น ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริม และพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัย ครู กศน. ตำบล ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้ขับเคลื่อนประสานงานกับภาคีเครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นั้น ตนตระหนักดีว่า ในการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยทั้งความรู้ ความสามารถ การทุ่มเทและเสียสละ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับบริบทในสังคม ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร ดิฉันในฐานะผู้กำกับดูแล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าว!!

Related posts