“ศูนย์​ประสานงานการปฏิบัติ​ที่​ 2​ กอ. รมน.​จัดประชุม​ ติดตาม​ความก้าวหน้า​ของการจัดทำระบบ​ เขื่อมโยงข้อมูล​ ที่พัก​โรงแรม​ และคนเข้าเมือง​ในพื้นที่จังหวัด​ขอนแก่น!!

“ศูนย์​ประสานงานการปฏิบัติ​ที่​ 2​ กอ. รมน.​จัดประชุม​ ติดตาม​ความก้าวหน้า​ของการจัดทำระบบ​ เขื่อมโยงข้อมูล​ ที่พัก​โรงแรม​ และคนเข้าเมือง​ในพื้นที่จังหวัด​ขอนแก่น!!

วันที่ 13​ กันยายน 2562 เวลา10.00 น.พล.ต.อรรถพร อินทรทัต รอง ผอ.ศปป.2. กอ.รมน.เป็นประธานจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองในปัจจุบันโดยรับทราบแนวทางการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่กระทบต่อสิทธิในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ขอนแก่น กองกำกับการตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ขอนแก่น และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ขอนแก่น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจที่พักแรมเพื่อให้เห็นวิธีการบันทึกข้อมูลผู้พักแรม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ขอนแก่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกด้วย!!

 

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

Related posts