กทม. เตือนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า อย่าลืมไปใช้สิทธิของตน

 

(25 ก.พ. 62) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 62  ที่ผ่านไปแล้วนั้น ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าวไว้แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ คือ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. 62 แล้ว จะไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิตามภูมิลำเนาเดิมในวันที่ 24 มี.ค. 62 ได้ จึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มี.ค. 62 เพื่อมิให้เกิดการเสียสิทธิในการเลือกคนดีเข้าไปเป็นตัวแทนของท่านในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนี้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 35 ระบุไว้ว่า ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง 5 ประการ ดังต่อไปนี้ ๑) ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ๒) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ๓) สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ๔) ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา และ ๕) ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

 

 

ข้อมูลข่าวโดย: สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. http://www.prbangkok.com

 

 

Related posts