“บิ๊กอู๋”เผย ILO ชื่นชมรัฐบาลไทยต้นแบบอาเซียน ขับเคลื่อน C188 สร้างมาตรฐานแรงงานประมง

 

รมว.แรงงาน เผยต่อที่ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ว่า นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ชื่นชมรัฐบาลไทยที่สร้างมาตรฐานแรงงานประมงให้เป็นตัวอย่างแก่ประเทศภูมิภาคอาเซียน และขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือทำงานหนักช่วยกันส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในภาคประมง ขับเคลื่อน C188

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมการกงสุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสมาคมประมง 10 จังหวัด เป็นต้น

 

 

วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มุมมองของ ILO ต่อแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ภายหลังการให้สัตยาบัน โดย Mr.Gramme Buckley ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว และรายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. …. และการออกกฎหมายลำดับรอง

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ได้เห็นถึงเจตนารมย์ของประเทศไทยและชื่นชมต่อการทำงานหนักของทุกฝ่ายที่ช่วยกันส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าในภาคประมง โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 14 ของกลุ่มประเทศสมาชิก ILO และเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกว่ามีระบบมีมาตรการที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ โดยอนุสัญญาฉบับที่ 188 ก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นและทำให้ภาคประมงของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการค้าการส่งออกและการจ้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย การประชุมในวันนี้ จึงเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณ ILO และทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts