รมว.แรงงาน บินญี่ปุ่น เยี่ยมคนงานไทยตามโครงการ IM Japan

 

รมว.แรงงาน บินญี่ปุ่น เยี่ยมคนงานไทยตามโครงการ IM Japan

ฝากตั้งใจทำงาน พัฒนาทักษะ เก็บออม วางแผนอนาคต

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ฝึกงานคนไทย ตามโครงการ IM Japan ที่ศูนย์ฝึกอบรมประเทศญี่ปุ่น ฝากคนไทยฝึกวินัยอย่างเข้มข้น มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ อดออม วางแผนอนาคตข้างหน้าตลอดเวลา คาดเชื่อมั่นเป็นผู้จัดการในอนาคต พร้อมมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนงานไทย ขณะที่ยอดจัดส่งผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นขณะนี้มีจำนวนกว่า 8,600 คน

วันนี้ (27 มีนาคม 2562) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมคนงานไทยที่ไปทำงานประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization,Japan: IM Japan) พร้อมมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนงานไทย ณ ศูนย์อบรมแรงงานก่อนเข้าทำงานขององค์กร IM Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีแรงงานไทยให้การต้อนรับประมาณ 21 คน

 

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคนงานไทยที่ได้มีโอกาสมาฝึกปฏิบัติงานฯ ในครั้งนี้ พร้อมกับให้โอวาทว่า “ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นผู้แทนของประเทศไทย ขอให้ฝึกวินัยอย่างเข้มข้น มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ อดออม พัฒนาทักษะด้านแรงงาน ด้านภาษา ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา การพนันและอบายมุข เก็บเกี่ยววิชาความรู้และประสบการณ์ทำงานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย ตลอดจนวางแผนอนาคตข้างหน้าตลอดเวลา คาดเชื่อมั่นเป็นผู้จัดการในอนาคต”

 

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2542 ต่อมาได้มีการแก้ไขบันทึกความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยลงนามฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้ฝึกปฏิบัติงานคนไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 8,644 คน จากจำนวนผู้ฝึกปฏิบัติงานทั้งหมดในญี่ปุ่น 285,776 คน โดยผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ จะฝึกปฏิบัติงาน 1 ปี หรือ 3 ปี และได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าจ้างตามเงื่อนไขและกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ในเดือนแรกได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน IM ประเทศญี่ปุ่นรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ และทำประกันภัยแก่ผู้ฝึกงาน เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 ตามระยะเวลาการฝึกงาน 1 ปี หรือ 3 ปี จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เอง พร้อมจ่ายค่าเบี้ยประกันกับหน่วยงานของรัฐ เมื่อฝึกงานครบ 1 ปี และ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 200,000 เยน และ 600,000 เยน ตามลำดับ ทั้งนี้ IM ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานฯ และค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารก่อนเดินทางให้

 

 

 

“ผู้ฝึกงานฯ ทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศไทยที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นเวลา 4 เดือน และต้องฝึกงานที่ศูนย์ฝึกอบรมของ IM ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 สัปดาห์ อีกด้วย โดยเป็นการเรียนรู้วิธีการทำงาน การปฏิบัติตนขณะที่ฝึกงานในสถานประกอบการ และความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะเรียนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการทดสอบอีกครั้ง หากไม่ผ่านการทดสอบจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทย”พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

 

 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดส่งผู้ฝึกงานไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด 12 รุ่น รวม 358 คน มีผู้ฝึกงานได้รับการต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลา 5 ปี (Re-Entry) รวมทั้งสิ้น 45 คน และในปี 2562 จัดส่ง 1 รุ่น คือรุ่นที่ 9/61 จำนวน 33 คน เดินทางไปฝึกงานเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 และในปี 2562 ได้รับการต่อสัญญาจ้างเพิ่ม 2 ปี รวมเป็น 5 ปี (Re-Entry) จำนวน 5 คน

 

 

 

 

Related posts