ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.5 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ให้ค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี

ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.5 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ให้ค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี

มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าตรวจสอบมิเตอร์ให้ค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี เคยไหมที่บางเดือนค่าไฟฟ้าของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากจนผิดปกติ นั่นอาจเกิดจากมิเตอร์ไฟฟ้ามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เป็นได้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ จึงได้ยกระดับมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านี

“คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงาน อันประกอบด้วย กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน โดยตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีพันธกิจที่สำคัญคือ กำกับดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คุณภาพ และการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันการจัดหาพลังงาน สร้างความมั่นคง สื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Related posts