ไฟฟ้ากระแสตรง I EP. 10 จากเทคโนโลยีพลังงานสู่กลไกการกำกับกิจการพลังงานไทย

ไฟฟ้ากระแสตรง I EP. 10 จากเทคโนโลยีพลังงานสู่กลไกการกำกับกิจการพลังงานไทย

https://youtu.be/6T9TAD9JaoE

 

วันนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของภาคพลังงาน ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาในภาคพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เท่านั้น แต่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ครัวเรือนแล้ว  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. มีความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร

มื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านพลังงานทาง กกพ.ก็มีการปรับปรุงเรื่องของการกำกับดูแลกิจการพลังงาน โดยได้มีการกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ โดยปัจจุบันนี้แผนยุทธศาสตร์ก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ในฉบับที่ 3 ซึ่งมีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมในการที่จะพัฒนางานกำกับดูแลให้ดียิ่งขึ้นและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในแผนยุทธศาสตร์ในการกำกับกิจการพลังงาน ก็จะมีบทบาทสำคัญในสี่ด้าน ด้านแรกเป็นเรื่องของการยกระดับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการพลังงาน โดยที่จะต้องทำให้ราคาพลังงานนั้นสะท้อนถึงต้นทุนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้พลังงานทุกๆ ส่วน

https://youtu.be/6T9TAD9JaoE

 

ในด้านยุทธศาสตร์ที่สอง ก็จะมีการปรับปรุงระบบข้อมูลให้มีความทันสมัย มีความชัดเจนแล้วก็นำมาใช้ประกอบในการกำกับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่สาม ก็จะมีการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อแนวโน้มในเรื่องของราคาพลังงานทดแทนที่จะมีราคาถูกลง

ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ก็จะมีการยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการพัฒนากิจการพลังงาน ได้มีโอกาสเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  ซึ่งก็จะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้ใช้พลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับกิจการพลังงานต่อไป

 

 

 

 

 

Related posts