รักษาไว้ซึ่ง “อัตลักษณ์บ้านตะเคียน” ร่วมกันปลูกและร่วมกันบวชต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ในแนวลำคลองลำเชียงไกรตอนบน

“อัตลักษณ์บ้านตะเคียน” ร่วมกันปลูกและร่วมกันบวชต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ในแนวลำคลองลำเชียงไกรตอนบน

“อัตลักษณ์บ้านตะเคียน” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา11.00 น.นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด นายสุรพล สากาลี หัวหน้าป่าไม้อำเภอด่านขุนทด นายชัยยุทธ คัมภิรานนท์ ห้วหน้าสวนป่าอำเภอด่านขุนทด นางสาวสุนิสา เทียนขุนทด ผู้ใหญ่บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 นายเทิดเกียรติ วัชรวิชากาญจน์ ผู้ใหญ่บ้านตะเคียนเหนือ นายศิลป กนกธาดาสกุล ผู้ใหญ่บ้านหินลาด นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ(ทสม.)กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมสมาชิกอบต. บ้านตะเคียนทั้ง 4 ท่าน อสม. แม่บ้าน จิตอาสาจากบ้านตะเคียน ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง จำนวน150 ต้น ในแนวลำคลองลำเชียงไกรตอนบน และร่วมกันบวชต้นยางนา เพื่ออนุรักษ์ ปกปักษ์รักษา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ได้ทำความสะอาดแราบวัชพืช แนวลำคลอง ซึ่งมีต้นยางนา ที่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวน 100 ต้น จากแนวลำคลอง บ้านหนองพังโพด บ้านดอนใหญ่ บ้านตะเคียน บ้านกุดม่วง

 

อนึ่งอ่างลำเชียงไกรตอนบน ที่มีต้นน้ำ ไหลมาจากอำเภอเทพารักษ์ ถือเป็นหัวใจหลัก ใช้หล่อเลี้ยงประชาชน ทั้งอำเภอด่านขุนทด ส่งต่อไปอำเภอโนนไทย อำเภอโนนสูง อำเภอเมือง เพื่อไหลลงสู่ลำน้ำมูล หวังว่าจะได้รับการผลักดัน งบประมาณ จากกรมชลประทานที่ 8 ตามแผนงาน เพื่อการพัฒนาตลอดลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนบน มีการซ่อมบำรุง ฝายกักเก็บน้ำที่ชำรุด ได้รับการสร้างฝายน้ำเพื่อเก็บกักน้ำเพิ่ม มีการสะพานข้ามทาง ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินได้รับการพัฒนา ตลอดลุ่มลำน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค ใช้ในการทำการเกษตร ตามวิถีของชาวชุมชน ชนบทตลอดไป

Related posts