ด่วนที่สุด! แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว ห้ามทุกคนออกจากที่พัก 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 1 เม.ย.

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มส0032/ว1951 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่งถึงผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและประธานหอการค้าจังหวัด โดยระบุถึงประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 3) ซึ่งมีใจความสำคัญว่า

1. ห้ามให้ประชาชน เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดแม่ฮองสอน ในเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับการอนุญาต

2. ให้ผู้พำนักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้ามมิให้ออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

3. ห้ามคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้าพื้นที่ ยกเว้น ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนประกาศนี้ เป็นผู้ที่นายกรัฐมนตรีให้การยกเว้น เป็นบุคคลในคณะทูต/ผู้ที่มีสัญชาติไทยเดินทางมาจากกรุงเทพและจังหวัดในปริมณฑลหรือจังหวัดที่เสี่ยงให้รายงานตัวกับ อสม.หรือผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ทุกราย เพื่อกักตัว 14 วันนับจากวันที่รายงานตัว/ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักต่างๆ คัดกรองไข้ก่อนทุกครั้ง จัดทำทะเบียนคุมผู้บริการหากเป็นชาวต่างชาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคทันที่

หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 5 ราย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้เข้าเกณฑ์ส่งตรวจเชื้อ 38 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 30 ราย และรอผลตรวจ 3 ราย

Related posts