ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 61 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

นักศึกษา วปอ. ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 61 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หวังสร้างคุณประโยชน์ และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

 

พล.ท.ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 850 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

 

ทั้งนี้ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมาแล้ว จำนวน 30 รุ่น และการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มีโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในรุ่นของนักศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และเกิดผลดีต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

 

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 จำนวนทั้งสิ้น 284 คน ซึ่งต่างให้ความสนใจต่อกิจการลูกเสือเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นผู้นำที่เสียสละ อดทน มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างคุณประโยชน์และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติต่อไป

สำหรับหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง นับเป็นสิ่งที่ดี และมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการนำบุคคลระดับผู้นำของประเทศมารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป

และในช่วงภาคกลางคืนได้มีกิจกรรมรอบกองไฟ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหมู่ โดย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ในหมู่นกยูง

 

 

 

 

 

 

Related posts