ทำบุญไหว้พระธาตุ วันวิสาขบูชา ( ขอนแก่น , ร้อยเอ็ด , มหาสารคาม )

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญไหว้พระธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0892029685 (ป๋าแหง็มครับเจ้านาย)

กำหนดเดินทาง  18-20 พฤษภาคม 2562

วันแรก      กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-วัดทุ่งเศรษฐี-พระธาตุขามแก่น-พระธาตุเก้าชั้น-ตลาดต้นตาล

05.30น.         พร้อมกันที่ จุดนัดพบ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

06.00น.         ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งสู่ จ.ขอนแก่น  รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน  รับประทานอาหารเช้า (1)  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูข้าวต้มหรือข้าวราดแกงหรือต้มเลือดหมู) พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ

12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน (2)  ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ วัดทุ่งเศรษฐี ชมความงดงามของ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ นำท่านเดินทางไปที่วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น เพื่อนมัสการพระธาตุขามแก่น จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีดุจดั่งกิ่งขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน เรื่องร้ายกลายเป็นดีโรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย จากนั้นเดินทางเพื่อสักการะ พระธาตุแก่นนคร(พระธาตุเก้าชั้น) ณ วัดหนองแวง ได้รับอานิสงส์ คือ  ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมือขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย

วัดทุ่งเศรษฐี

 

พระธาตุขามแก่น

พระมหาธาตุแก่นนคร

 

18.00น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระ ณ ตลาดต้นตาล ตลาดแนวใหม่บรรยากาศสบายๆ กับการตบแต่งสถานที่แนวสวนแบบ ชิว ๆ นำท่านเดินที่นี่ยังมีงานศิลปะรวบรวมไว้ จำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าทำมือสินค้าพื้นเมือง เพลิดเพลินกับการแสดงบนเวที อิสระในการซื้อสินค้า

 

21.00น.         นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม โรงแรมประตูน้ำ โฮเต็ล พักผ่อนตาม อัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม ประตูน้ำ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

 

วันที่สอง       พระธาตุยาคู-มหาเจดีย์ชัยมงคล-นั่งรถรางชมเมือง

07.00น.         รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.         ออกเดินทางสู่จังหวัด กาฬสินธุ์ เพื่อไปสักการะ พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็นโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างด้วยอิฐ(ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15)ได้รับอานิสงส์ คือ ร่มเย็นเป็นสุข หลังจากนั้นเดินทางสู่ จ. ร้อยเอ็ด

พระธาตุยาคู

 

12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน(4) ร้านอาหารท้องถิ่น

13.00น.         นำท่านออกเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล นมัสการพระมหาเจดีย์ขนาดสูงและกว้าง 101 เมตรศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตรสวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขาทำให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด นำท่านนำท่าน ชมบึงพลาญชัย จากนั้นนั่งรถรางชมเมืองชม ” พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – วัดมิ่งเมือง – วัดเหนือ – วัดบูรพาภิราม “

 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

 

วัดมิ่งเมือง

 

วัดเหนือ

 

วัดบูรพาภิราม

 

18.00น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระ ณ ถนนคนเดิน สาเกตนคร พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม

 

นั่งรถรางชมเมือง

 

19.00น.        นำท่านเข้าสู่ที่พัก …………… อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม เดอะ ชิค 101  หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

 

วันที่สาม      มหาเจดีย์ทราย(บุโรพุทโธจำลอง)-พระธาตุนาดูน-กรุงเทพฯ

06.00น.         รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00น.         ออกเดินทางสู่ วัดป่ากุง นมัสการมหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธจำลอง)และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร)ผู้สร้างวัดป่ากุงและพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

 

วัดป่ากุง นมัสการมหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธจำลอง)

 

12.00น.         รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ภัตตาคาร แฮปปี้

บ่าย               นำท่านสักการะ พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300ปี ภาพในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแห่งแดนอีสาน แล้วเดินทางกลับ ระหว่างทางซื้อของฝากกลับบ้าน

 

พระธาตุนาดูน

 

18.00น.         รับประทานอาหารค่ำอิสระ ณ ร้านของฝาก พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากกลับไปฝากคนที่ท่านรัก

22.00น.         ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ    รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

 

 

 

18-20 พฤษภาคม 2562(วันวิสาขบูชา)  ค่าบริการท่านละ 4,599 บาท

อัตรานี้รวม      – รถตู้ปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ

– อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

– ที่พัก  ขอนแก่น พัก โรงแรม ประตูน้ำ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

ร้อยเอ็ด พัก โรงแรม เดอะ ชิค 101  หรือเทียบเท่า 1 คืน  (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน)

– วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท

– มัคคุเทศก์ , ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ

อัตรานี้ไม่รวม     – ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ)

– ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม

ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับ ท่านละ 800 บาท ตลอดทริป

 เงื่อนไขการชำระเงิน      มัดจำการเดินทางท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

 

 

การคืนบัตรเดินทาง

เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

(ไม่คืนเงิน )

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0892029685 ( ป๋าแหง็ม )

 

 

 

 

 

Related posts