แรงงานจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต “แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

แรงงานจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต “แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการบริจาคโลหิตของแรงงานต่างด้าว ตามโครงการ “แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา เป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ตระหนักถึงความเสียสละและการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ณ บริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนองค์กรลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ใช้แรงงานและแรงงานต่างด้าว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 310 คน ทั้งนี้ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การบริจาคโลหิตของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ตามโครงการ “แรงงานต่างชาติร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง/สถานประกอบการและภาคประชาชน เนื่องด้วยประชาชนผู้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใด ได้รับพระบารมีแผ่ปกเกล้า ปกกระหม่อมอยู่ตลอดเวลา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพสกนิกรทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกศาสนา ซึ่งปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย จะเห็นได้จากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาวและเมียนมา ซึ่งสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมมีแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้มีแรงงานต่างด้าวร่วมบริจาคโลหิตจำนวนประมาณ 310 คน คือ บริษัทเบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด สัญชาติเมียนมา จำนวน 250 คน บริษัทไก่สด เซนทาโก จำกัด สัญชาติกัมพูชา จำนวน 50 คน บริษัทยูไนเต็ดการฝ้าย จำกัด สัญชาติลาว จำนวน 10 คน โดยโรงพยาบาลปทุมธานีให้บริการรับบริจาคโลหิต นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดหน่วยบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในด้านต่างๆ อาทิ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าว การประกันสังคม เป็นต้น และยังมีโรงพยาบาลการุณเวช ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มาให้บริการทางการแพทย์อีกด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวอีกว่า การน้อมนำแนวคิดและการสืบสานพระราชปณิธานด้วยการบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นการทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อีกทางหนึ่ง เพราะการสร้างการตระหนักรู้เรื่องของการบริจาคโลหิตนับว่าเป็นสิ่งจำเป็น ถือเป็นกระบวนการการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อคนในสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ร่วมกันด้วยการบริจาคโลหิต เพราะการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง เพียงกว่า 20 นาที จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต ทั้งยังเป็นการให้ทานอีกวิธีหนึ่ง เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ สร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้พบปะนายจ้าง/สถานประกอบการ คนงานและร่วมให้กำลังใจกับแรงงานต่างด้าวที่ร่วมบริจาคโลหิต โดยจะนำโลหิตที่ได้จากการบริจาคนำไปไว้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ผู้เจ็บป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจากการทำงาน หรือในกรณีฉุกเฉินตามโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

Related posts