ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.2 การบริหารจัดการด้านผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการรอนสิทธิ์

ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.2 การบริหารจัดการด้านผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการรอนสิทธิ์

การบริหารจัดการด้านผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการรอนสิทธิ์ การก่อสร้างโครงข่ายพลังงานซึ่งพาดผ่านที่ดินของประชาชน ถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องดังกล่าว จะมีวิธีการดูแลผลกระทบจากการรอนสิทธิ์เหล่านี้อย่างไรบ้าง

“คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงาน อันประกอบด้วย กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน โดยตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีพันธกิจที่สำคัญคือ กำกับดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คุณภาพ และการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันการจัดหาพลังงาน สร้างความมั่นคง สื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Related posts