ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.3 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าดีอย่างไร

ไฟฟ้ากระแสตรง l EP.3 มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าดีอย่างไร

 

มาตรฐานใหม่ของสัญญาให้บริการไฟฟ้าดีอย่างไร สัญญาให้บริการไฟฟ้า เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ จึงได้ยกระดับมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้า รายย่อยกว่า 21 ล้านรายทั่วประเทศ ได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น

“คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบกิจการพลังงาน อันประกอบด้วย กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ และกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน โดยตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีพันธกิจที่สำคัญคือ กำกับดูแลพลังงานของประเทศด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสในด้านอัตราค่าบริการ คุณภาพ และการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันการจัดหาพลังงาน สร้างความมั่นคง สื่อสารหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ และปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Related posts