กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี กว่า 46,000 บาท

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย–อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” หรือ TIC เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีประมาณ 46,393 บาท จ้างงาน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน สมัครฟรีวันนี้ถึง 15 มีนาคมศกนี้

 

 

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานกำลังรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 46,393 บาท

คุณสมบัติเป็นเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2522 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2539 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยา หรือมีบุตร บิดาหรือมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) หลักฐานที่ใช้ในการยื่นการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สำเนาบัตรประจำตัวของภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถบรรทุก จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 ฉบับ

 

 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามที่กำหนดไว้ในประกาศ จำนวน 74,400 บาท สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.doe.go.th/prd หรือเว็บไซด์ www.doe.go.th/prd/overseas

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค จึงขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือหรือจัดส่งไปทำงานได้ ซึ่งหากพบพฤติการณ์ดังกล่าวขอให้แจ้งกรมการจัดหางานโดยด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts